CHRÁNENÁ DIELŇA

Firma Braincom má štatút chránenej dielne preto je možne si u Nás uplatniť náhradné plnenie.

Názor, že náhradné plnenie je administratívne náročné, je omyl.

Spoločnosť (aj štátna a samospráva) alebo súkromná firma, ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, je povinná podľa zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti, zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu jeho zamestnancov.
Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho pracovníka zaplatiť odvody štátu (za neplnenie povinnosti zamestnávať osoby so zníženou pracovnou schopnosťou).

Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj NÁHRADNÝM PLNENÍM.
Čo v praxi znamená,  zadať zákazku alebo odobrať služby (výrobky) chránenému pracovisku (chránenej dielni). Chránené pracovisko (dielňa), je pracovisko v ktorom počet pracovníkov so ZP tvorí min 50% k celkovému počtu zamestnancov.

Podľa zákona je na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím (ZP) je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce (pre daný kalendárny rok). Celková cena práce pre rok 2016 bola Štatistickým úradom stanovená na 1161,35 EUR.
Z toho vyplývajúca hodnota zadanej zákazky (odobratých služieb a výrobkov) pre rok 2016 vychádza na 929 EUR + Dph (aj je vaša spoločnosť platcom Dph).

CERTIFIKAT CHRANENA DIELNA Braincom

Comments are closed.